Заседанията на Общинския Съвет и Комисиите: Предложение за директно излъчване в интернет

По входящ номер ОС – 62 / 28.11.2023 г.

🎥 В момента единствено заседанията на Общински Съвет се излъчват онлайн.
✅ За по-голяма прозрачност и гражданска осведоменост, поискахме да бъдат излъчвани както заседанията на съвета, така и на постоянните комисии.

Пълен текст на предложението:

Уважаеми г-н Адамов,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
В чл.30 от проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с „заседанията на Общински съвет – Поморие се излъчват изцяло директно чрез интернет страницата на Община Поморие“. От практиката в предходните мандати е видно, че основните дискусии и обсъждания по докладните записки се водят по време на заседанията на постоянните комисии. Ето защо, с цел по-голяма информираност на обществеността и прозрачност на работата на общинските съветници, в законоустановения срок правим следното предложение: В изречение първо на чл. 30, след „,“заседанията на Общински съвет – Поморие“, да се добави „,“и на постоянните комисии“ и то да придобие следния вид: „Заседанията на Общински съвет – Поморие и на постоянните комисии се излъчват изцяло директно чрез интернет страницата на Община Поморие“.

Scroll to Top