Констатирани недостатъци от одитния доклад на Сметната палата за финансовия отчет на община Поморие за 2022 г.

Общинските съветници от Местна коалиция ЗНС /ПП-ДБ, ИТН/ и от БСП внесохме питане до Кмета на община Поморие.

Повод е публикувания одитен доклад на Сметната палата за консолидирания годишен финансов отчет на община Поморие за 2022 г.

В няколко публикации беше написано: „Индикация за добрата финансова дисциплина е и вече приключилата одитна проверка на Сметната палата“, а същевременно в доклада са посочени редица нарушения, недостатъци и некоректни отчитания.

Пълен текст на питането, по входящ номер ОС – 16:

Уважаеми г-н Алексиев,

В одитния доклад на Сметната палата с Nº 0400210522 за извършване на финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Поморие за 2022 г. са констатирани случаи на несъобразяване със законите и други нормативни разпоредби, съществени недостатъци на вътрешния контрол и некоригирани неправилни отчитания.

В цитирания одитен доклад се посочени редица нарушения, като само някои от тях са следните:

  • Не са спазени изискванията за задължително създаване на Одитен Комитет в общините, където има изградено звено за вътрешен одит. Същото нарушение е констатирано и в одитен доклад на Сметната палата с №0400214821 за извършване на финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Поморие за 2021 г.
  • Не са спазени изискванията за задължително създаване на Одитен Комитет в общините, където има изградено звено за вътрешен одит. Същото нарушение е констатирано и в одитен доклад на Сметната палата с Nº0400214821 за извършване на финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Поморие за 2021 г.
  • Установено е, че е допуснато изплащане на финансова помощ в общ размер на 478 000 лв. (в т.ч. 79 000 лв. за СНЦ „МИГ Поморие и 399000 лв. за ,,МБАЛ Поморие“ ЕООД) преди Общински съвет – Поморие да вземе решение за това. Същевременно не са спазени изискванията за документална обоснованост на стопанските операции и факти;
  • Установено е, че за предоставената временна финансова помощ на „МБАЛ Поморие“ ЕООД между двата субекта не е сключен договор, с което не са защитени интересите на общината и не е обезпечено възстановяването на средствата;
  • При извършени одитни процедури за потвърждаване на салдо по сметка „Земи, гори и трайни насаждения* в ОП,ОГСС“ са констатирани несъответствия.

Одитния екип счита, че те не позволяват във всеки момент ръководството на общината да разполага с актуална информация за имущественото състояние на общината.

Направен е обезпокоителния извод, че въведените контролни дейности са неефективни, не са действали през целия одитен период и не са минимизирали риска от допускане на неправилни отчитания при отчитането на активите и имотите общинска собственост, както и при отчитането на отпуснатата временна финансова помощ на търговско дружество със 100% общинско участие в капитала и на сдружение с нестопанска цел.

Като имаме предвид гореизложеното и в съответствие с правомощията ни, произтичащи от чл. 33, ал.1, т. 4 от 3МСМА, отправяме следното питане:

Какви конкретни практически мерки сте предприели или планирате да предприемете за отстраняване на констатираните от Сметната палата съществени недостатъци на вътрешния финансов контрол, привеждането му в съответствие със законовите и нормативните изисквания и защита интересите на общината за обезпечаване на възстановяването на предоставените заемообразно финансови средства?

Желаем да получим писмен отговор.

Scroll to Top