Официална кореспонденция или разговорна ирония? Писмения отговор на Кмета на Община Поморие по наше питане относно констатираните недостатъци в доклада на Сметната палата

Полученият отговор на нашето питане, относно констатирани недостатъци в одитен доклад на Сметната палата за извършване на финансов одит на годишен финансов отчет на община Поморие за 2022 г., ни показва нов стил на официална кореспонденция.

Явно „житейския и професионален опит“ на отговарящия са оправдание за използваните иронични вметки и тон, подхождащи повече за неофициална статия в интернет сайт, но не и на писмен отговор на питане от общински съветници. Самият отговор съдържа уклончивост и липса на конкретика.

Силно впечатление прави това, че според г-н Алексиев „несъобразяването със законовите и други разпоредби“ не представлява нарушение. Отговорите по отделните констатации, които не са наши, а са цитирани от одитния доклад, само потвърждават несъобразяването със законовите уредби:

  • Неспазването на изискването за създаване на Одитен комитет се оправдава с пандемичната обстановка от 2020 г., която за разлика от цялата страна, в нашата община явно е продължила и през цялата 2022 г.
  • Предоставянето на временна финансова помощ на „МБАЛ Поморие“ ЕООД и на временен заем на СНЦ „Миг Поморие“ без решение на Общински съвет се обясняват с неприемане на време на държавния бюджет, а общинския – през април 2022 г. Средствата, изплатени на двете юридически лица, са след месец април, а именно през месеците юни, август, септември, октомври, ноември и декември.
  • Разбираме и за нова практика. Въпреки изискването за сключване на договор за временна финансова помощ, се изготвя само проект на такъв.

Надяваме се при следващите наши питания да получаваме конкретни и адекватни отговори.

Пълен текст на отговора:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДАМОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с горепосоченото Питане, общинските съветници искат да узнаят, цитирам:

„Какви конкретни практически мерки сте предприели или планирате да предприемете за отстраняване на констатираните от Сметната палата съществени недостатъци на вътрешния финансов контрол, привеждането му в съответствие със законовите и нормативните изисквания и защита интересите на общината за Обезпечаване на възстановяването на предоставените заемообразно финансови средства“, предоставям Ви следния писмен отговор:

Цитираният в питането одитен доклад на Сметна палата се тълкува и цитира избирателно от вносителите на питането, като извадково са посочени само недостатъци, конто в по-голямата си част са изправени по време на одита, но може би питащите не са достигнали до основните изводи в доклада, като изразеното мнение в Част I, абзац втори:

„Сметна палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Поморие към 31 декември 2022 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните й парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл.164, ал.1 и 3 от Закона за публичните финанси.“

Още в Част II, абзац втори:

„Включените в част II на настоящия одитен доклад констатации не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в конто Сметна палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение.“ /стр.6 от Одитен доклад /

По отношение на визираните в питането „редица нарушения“ – /докладът не борави с подобни понятия/, понятията в доклада пък и в одитната практика са за „неправилни отчитания или несъобразяване със законови и други разпоредби“, но този начин на изразяване може би се дължи на житейския и професионален опит на питащите.

1. По отношение на първата констатация за ,,несъобразяване със закона“ цитирана в питането: Със Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредбата за процедура за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор за Община Поморие са определени 3-ма членове за Одитен комитет. През м. март 2020 г. е издадена Заповед на Кмета на общината за провеждане на процедура за подбор на членове на одитен комитет в общината. Поради настъпилата пандемична обстановка и явяването само на 2-ма кандидати процедурата бе прекратена поради невъзможност да се комплектова пълния състав на Одитния комитет.

2. По втората констатация цитирана в питането, а именно предоставянето на временна финансова помощ на „МБАЛ Поморие“ ЕООД и предоставянето на временен заем на СНЦ „МИГ Поморие“, преди Общински свет Поморие да вземе решение: Давам следния отговор: Общинският бюджет се приема в срок определен в чл. 84, ал.4 и чл. 94, ал.2 от Закона за публичните финанси. В последните две години сте свидетели на неспазване на ЗПФ от централните власти, изразяващо се в неприемане на бюджета на държавата в срок визиран в закона, а именно през 2022г. ЗДБРБ бе приет през м.февруари 2022г, а общинския бюджет е приет през м.април 2022г. в срок визиран в ЗПФ. Общината в този случай започва годината без приет бюджет от Общинския съвет. В този период всички функции и дейности заложени в бюджета се финансират текущо на основание чл.87 от 3ПФ. Това обаче не се възприема от одитиращия орган по отношение на бюджетни взаимоотношения – заеми или временна финансова помощ на юридически лица от подсектор „Местно самоуправление“ вкл. на лечебни заведения за болнична помощ, които се нуждаят от временна подкрепа на платежния баланс, особено в условия на зимни епидемии и пандемия. Този въпрос е решен в последствие с приемането на предварителни разчети /за 2023 г./ от ОС-Поморие, с които са предвидени необходимите субсидии и временна финансова помощ /ВФП/, за да се обезпечи временния недостиг на средства в оперативната дейност на МБАЛ Поморие и изпълнението на проектите по Оперативни програми от Сдружения с нестопанска цел. В последствие при приемане на бюджета на общината за 2022г. преведените субсидии и ВФП са одобрени от ОС – Поморие.

3. По трета констатация давам следния отговор: За отпуснатите средства за ВФП на МБАЛ се изготвя проект на договор, но практиката показва, че при възникнал спор от този вид или обезпечаване на предоставените средства, същите се доказват основно с направените преводи по сметката на юридическото лице, договорът не е достатъчно основание за доказване на видът и размера на предоставените средства. Същите не се оспорват от МБАЛ Поморие и са посочени в Годишния финансов отчет за 2022г.

4. По четвъртата констатация от питането: За несъответствията при потвърждаване на салдо по сметка „Земи, гори и трайни насаждения“ в ОП „ОГСС“ – по време на одита е извършена своевременна оценка на горския фонд от независим експерт оценител и са актуализирани оценките на горския фонд по пазарни цени както е изискването на Закона за счетоводството. За сравнение, при всички останали общини в областта горския фонд се води по данъчни оценки, конто са неактуални спрямо пазарните оценки. Ние сме благодарни, че само към нашата община одитиращия орган постави подобни високи изисквания, а именно да извършим пълна пазарна оценка на всички горски територии и към днешна дата те, може би единствени в страната, имат актуална пазарна оценка.

В заключение искам да благодаря на гореизтъкнатите общински съветници за положените усилия и подкрепа за постигане на по-ефективни контролни дейности и качествен предварителен, текущ и последващ контрол в Община Поморие.

Иван Алексиев
Scroll to Top