Настояваме за прозрачност: изчакване на отчет от управителя на МБАЛ Поморие

По входящ номер ОС – 18 / 14.11.2023 г.

👉 Заедно с колегите от БСП входирахме писмо, с което искаме отчет от управителя на МБАЛ „Поморие“ ЕООД – Кирил Хинов.
❌ Такъв отчет не е представян от 31.01.2022г.
❌ Все още не е проведен конкурс за управител на „Медицински център 1 Поморие“ ООД.
❓ Поискахме отчет и за това лечебно заведение от прокуриста на центъра – Кирил Хинов.

Пълен текст на искането:

Уважаеми Г-н Адамов,
Молим за Вашето съдействие управителят на „МБАЛ Поморие“ ЕООД д-р Кирил Хинов да представи пред общинските съветници отчет за изпълнението на бизнес-програмата си за управление на лечебното заведение, съгласно разпоредбите на Наредба №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност. До този момент д-р Хинов е представил Доклад за извършена работа и постигнати резултати и цели за периода 07.06.2021г. – 31.01.2022 г.
Предвид на това, че все още не е проведен конкурс за управител на „Медицински център I Поморие“ ООД, молим за Вашето съдействие прокуристът на центъра д-р Хинов да представи пред Общинския съвет отчет за изпълнението на бизнес-програмата за управлението и на това лечебно заведение. Считаме за целесьобразно отчетите да бъдат представени за обсъждане не по-кьсно от 20.12.2023г.

Scroll to Top