Третото заседание на Общинския съвет в Поморие: Докладни записки и спорове

Уважаеми дами и господа,

На 15.12.2023 год. се проведе третото заседание на Общински съвет Поморие, на което присъствахме общо 20 общински съветника и се поставиха за разглеждане 47 докладни записки с проекти за решения. Няколко от тях бяха внесени от общинските съветници от местна коалиция „ЗНС“ (ЗНС, ПП-ДБ, ИТН) и БСП, а останалите – от Кмета на община Поморие.

Тези, които ние входирахме бяха с предложение за създаване на публичен регистър на паметниците и възпоменателните знаци на територията на община Поморие и провеждане на конкурсна процедура за избор на Обществен посредник (Омбудсман). Останалите бяха свързани с ликвидиране на съсобственост, допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти общинска собственост, учредяване права на строеж, разпореждане с имоти частна общинска собственост, план-сметка за дейностите по чистотата за 2023г., приемане отчетен доклад на Сметната палата, определяне размера на възнаграждението на управителя на „МБАЛ Поморие“ ЕООД, актуализация на бюджета, назначаване на временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД и обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на постоянен управител и др. При разглеждането на някои от докладните, не се приеха аргументите на вносителите и при излагане на различни мнения се стигна до дебати, които прерастнаха в сериозни спорове между някои от общинските съветници и Кмета, които в определени моменти нажежаваха обстановката в залата. Представяме Ви видео записи от развоя на дебатите.

1. Разглеждане и обсъждане на Докладна записка ОС-706, Относно: Решение за одобрение на окончателен проект за обект: „Проектиране и промяна организацията на движението (посочност) и актуализация ГПОД в частта му на кв.“Св.Георги“ на територията на гр.Поморие, част: пътна – организация на движението.

Обръщаме внимание на изказване на Иван Алексиев по време на предизборната му кампания в която е посочил, че ще бъде извършено обществено обсъждане преди приемане на новата организация за движение в кв. „Свети Георги“:

2. Разглеждане и обсъждане на Докладна записка ОС-95, Относно: Изменение на Решение № 1201/30.06.2023 г. с която се обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на притежаваните от Община Поморие 20 % или 2 777 дяла от капитала на „КАБЛАНД“ ООД с определена начална тръжна цена 1 954 200 лева.
3. Разглеждане и обсъждане на Докладна записка ОС-96, Относно: Назначаване на временно изпълняващ длъжността управител „Медицински център 1-Поморие“ ООД и обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1-Поморие“ ООД.
4.Разглеждане и обсъждане на Докладна записка ОС-89, Относно: Провеждане на конкурсна процедура за избор на Обществен посредник (Омбудсман).
Scroll to Top