Второто заседание на Общинския съвет в Поморие: решения, дискусии и опровержения

На 4.12.2023г. бе проведено 2-то редовно заседание на новоизбрания Общински съвет в Поморие.

По-важните въпроси, по които бяха взети решения, бяха: избор на зам. председатели, приемане Правилника за дейността му и определяне състава на постоянните комисии.

Четири бяха предложенията за заместник председатели на местния парламент: Георги Вражев, Найден Пулакев, Ива Кусева и Бейхан Мустафа.

От последващото гласуване, за заместници на председателя Адам Адамов бяха избрани Георги Вражев и Бейхан Мустафа.

Запознатите с местния обществено-политически живот знаят, че през изминалата седмица, Местна коалиция „ЗНС“ и БСП бяха направили предложение в Правилника за работа на ОС да бъде включено изискването както сесиите му, така и заседанията на Постоянните комисии към него да бъдат излъчвани онлайн.

След като бе разгледано в съответната комисия, председателката ѝ, Петя Арнаудова /ГЕРБ/, изрази становище, че те следва да не бъдат приемани. Като мотив за това бе изтъкнато съображението за запазване на личните данни и информацията за здравния статус на гражданите. Това становище, по така направеното предложение, бе окачествено като несъстоятелно от представители на вносителите – съветниците Ива Кусева и адв. Веселин Анестиев. Аргументите им бяха, че след като заседанията на Общинския съвет и комисиите му са открити за гражданите, то личните данни в обсъждани докладни записки не могат да бъдат предтекст за отхвърляне на предложението – те просто могат да не се цитират или камерата да бъде изключвана.

Адв. Анестиев обърна внимание, че на практика един жител на поморийско село, за да присъства на общинска сесия или заседание на постоянна комисия, трябва специално да идва в Поморие, след като спокойно може да го гледа от дома си онлайн.

В крайна сметка, с гласовете на съветниците от ГЕРБ и ДПС , предложението за директно излъчване на заседанията не бе прието.

Без спор, бе решено, постоянните комисии към Общ.съвет – Поморие, да се състоят от 7 члена, с изключение на „Комисията по противодействие на корупцията“ за която се прие, да е петчленна.

След направените предложения за техен състав и проведено гласуване, за техни председатели бяха избрани:

– „Комисия по образование, култура, вероизповедание, здравеопазване и социална политика“ – Бейхан Мустафа /ДПС/

– “ Комисия по финанси и европейска интеграция“ – Илиян Щерев /ГЕРБ/

– „Комисия по туризъм, търговия,спорт, младежки дейности и основни поминъци“ – Христо Широков /ДПС/

– „Комисия по законност и обществен ред “ – Петя Арнаудова /ГЕРБ/

– „Комисия по строителство, устройство на територията и общинска собственост“ – Георги Вражев /ГЕРБ/

– „Комисия по противодействие на корупцията“ – Никола Абрашев /ГЕРБ/.

След разглеждане на някои текущи въпроси и докладни записки, заседанието бе закрито.

Scroll to Top